KATENA היא בשפה הלטינית שרשרת. המונח מתייחס לאזור הקטן שמדרום לח'אן אל עומדן של היום ועד לשער הים (הכניסה מצד הים למסעדת אבו-כריסטו). שמו של תחום זה, רובע השרשרת, נגזר מן השרשרת הארוכה שהיתה נמתחת מידי לילה או בימי מלחמה על פני המים במטרה לחסום גישתן של סירות וספינות זרות אל מתקני הנמל ואל שער הים.
השרשרת נמתחה בין קצות שני שוברי הגלים שהיו בעכו בתקופה הצלבנית: שובר גלים אחד שהתוואי של דומה מאוד לשובר הגלים של ימינו. הוא הסתיים במגדל הזבובים. שובר הגלים השני היה למעשה המשכה של החומה הצלבנית המזרחית (שתחילתה בצפון במגדל הארור והמשכה דרומה במגדל הפטריארך, והסתיימה, כפי המשוער בבורג' פאנוס (מגדל האור), ראה: מפת קדאלוון וברו.